صاحبان و اداره‌کنندگان بنگاه‌های اقتصادی، به‌ویژه در کشورهای پیشرفته صنعتی، با رقابت فشرده‌ای در سطح ملی و جهانی رویاروی هستند و تلاش می کنند تا در این رقابت نفس‌گیر نه تنها در ردیف پیشتازان باقی بمانند، بلکه موقعیت خود را بهبود بخشند. یکی از عوامل مهم موفقیت در این زمینه، داشتن اطلاعات و آگاهی از عوامل تاثیرگذار در بازار است. عواملی که اگر کسی راجع‌به آنها اطلاعات کافی، به روز و درست نداشته باشد، دشوار می‌تواند در دنیای کسب‌وکار امروزی حتی در جایی که هست باقی بماند و به سراشیب ورشکستگی نیفتد.
تحقیقات بازاریابی یا به گفته برخی از محققان، بازار پژوهشی، یکی از روش‌های مطلوب برای کسب آگاهی و اطلاعات مورد نظر است که در کشورهای پیشرفته حدود یک قرن سابقه دارد. به‌ویژه پس از جنگ جهانی دوم، تحقیقات بازاریابی به صورت یک رشته علمی درآمده و جای مناسبی در دانشکده‌های اقتصاد و بازرگانی به خود اختصاص داده است.
در ایران نیز در سال‌های اخیر و در پی تحولات شگرفی که در دیدگاه‌های دست‌اندرکاران تجارت و صنعت پدید آمد، مقوله «تحقیقات بازاریابی» رفته رفته مطرح شد و برخی از صاحبان صنایع که در کوران تغییرات سریع در اقتصاد ایران و جهان قرار داشتند از آن به عنوان یک نیاز اساسی نام بردند. به همین جهت کتاب‌های علمی مفیدی را در این زمینه منتشر کرده ایم.

فهرست اصلی