مدیریت استراتژیک اصول و شیوه‌های عمل

140,000 تومان


تعداد صفحات : ۱۰۰
شابک : ۴-۶۸-۲۶۱۴-۹۶۴-۹۷۸
چاپ : چهارم
قطع : وزیری
جلد : گالینگور
نویسنده : آرتو راِی. تامپسون، جان‌اِی. گمبل
مترجم : دکتر محمدعلی عبدالوند، دکتر هاشم نیکومرام

دسته: . برچسب: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .
درباره کتابفهرستچند رسانه ای
شرحی مختصر از کتاب

کتاب «مدیریت استراتژیک، اصول و شیوه‌های عمل» با مطرح کردن این سه سوال اساسی شروع می شود:
– درحال‌ حاضر در کجا قرار داریم؟
– به کجا می‌خواهیم برویم؟
– چگونه می‌خواهیم به آنجا برسیم؟
و نگارندگان آن در سراسر کتاب در پی یافتن پاسخی برای این سه سوال مهم هستند. این کتاب منبعی با ارزش و به روز در این حوزه است که برای تدریس در دانشگاه ها تألیف گردیده و ترجمه دقیق و استادانه جناب آقای دکتر محمدعلی عبدالوند و جناب آقای دکتر هاشم نیکومرام که از استادان با سابقه رشته مدیریت استراتژیک در دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات هستند، این اثر را خواندنی تر کرده است. ایشان با درک صحیح وضعیت آموزش این رشته در دانشگاه های ایران و نیاز جدی دانشجویان به منابع علمی کامل و جامع برای یادگیری، دست به انتخاب و ترجمه این کتاب زده‌اند.
در این کتاب می خوانیم:

۱- استراتژی و تلاش برای دستیابی به مزیت رقابتی

۲- رهبری و فرایند مدیریت استراتژیک

۳- استراتژی رقابتی و مزیت در بازار

۴- استراتژی هایی برای مؤسسات دارای کسب و کارهای متعدد

۵- اجرای عالی استراتژی، مسیر دیگری به سوی مزیت رقابتیفهرست کتاب
فصل ۱
استراتژی و تلاش برای دستیابی به مزیت رقابتی
اهمیت مدیریت استراتژیک
پاسخ سوال “چگونه می خواهیم به آنجا برسیم؟”
استراتژی رقابتی و مزیت نسبت به رقبا
چرا استراتژی یک شرکت به مرور زمان تکامل پیدا می کند
رابطۀ بین استراتژی یک شرکت و الگوی کسب و کار آن
سه آزمون یک استراتژی موفق
نکات کلیدی

فصل ۲
رهبری و فرآیند مدیریت استراتژیک
رهبران سازمان به عنوان کارآفرینان اصلی و سازندگان استراتژی
فرآیند مدیریت استراتژیک
مرحلۀ ۱ از فرآیند مدیریت استراتژیک: توسعۀ یک چشم انداز استراتژیک
تفاوت چشم انداز استراتژیک و بیانیۀ رسالت
اهمیت انتقال چشم انداز استراتژیک
منافع یک چشم انداز استراتژیک اثربخش
مرحلۀ ۲ از فرآیند مدیریت استراتژیک: تعیین اهداف
چه نوع اهدافی تعیین کنیم ـ نیاز به کارت امتیاز متوازن
مرحلۀ ۳ از فرآیند مدیریت استراتژیک: تدوین استراتژی های سطح سازمان و سطح کسب و کار
مرحلۀ ۴ از فرآیند مدیریت استراتژیک: به کارگیری و اجرای استراتژی انتخابی
مرحلۀ ۵ از فرآیند مدیریت استراتژیک: ارزیابی عملکرد و اقدام به تعدیلات اصلاحی
هدایت فرآیند اجرای استراتژی
اداره کردن شرکت: نقش مدیرعامل در فرآیند مدیریت استراتژیک
نکات کلیدی

فصل ۳
صنعت و تجزیه و تحلیل رقابتی
عملکرد شرکت و «محیط کلان»
تشخیص محیط صنعت و رقابتی شرکت
سوال ۱ مربوط به تجزیه و تحلیل صنعت: ویژگی های اقتصادی حاکم بر صنعت چه هستند؟
سوال ۲ مربوط به تجزیه و تحلیل صنعت: قدرت نیروهای رقابتی صنعت چقدر است؟
نیروی رقابتی قدرت چانه زنی خریدار و همکاری فروشنده ـ خریدار
نیروی رقابتی کالاهای جایگزین
نیروی رقابتی قدرت چانه زنی تأمین کننده و همکاری تأمین کننده ـ فروشنده
نیروی رقابتی کالاهای جایگزین
نیروی رقابتی قدرت چانه زنی تأمین کننده و همکاری تأمین کننده ـ فروشنده
نیروی رقابتی تازه واردان بالقوه
نیروی رقابتی “رقابت بین فروشندگان رقیب”
مجموعۀ نقاط قوت پنج نیروی رقابتی و سودآوری صنعت
سوال ۳ مربوط به تجزیه و تحلیل صنعت: چه نیروهایی باعث تغییر در صنعت می شوند و چه تأثیری دارند؟
مفهوم نیروهای محرک صنعت
شناسایی نیروهای محرک یک صنعت
تشخیص تأثیر نیروهای محرک صنعت
تعیین میزان تغییر مورد نیاز در استراتژی برای آمادگی در مقابل تأثیر نیروهای محرک
سوال ۴ مربوط به تجزیه و تحلیل صنعت: جایگاه یابی رقبای صنعت چگونه است؟
استفاده از نقشه های گروه استراتژیک برای ارزیابی جایگاه یابی رقبای کلیدی
ارزش نقشه های گروه استراتژیک
سوال ۵ مربوطه به تجزیه و تحلیل صنعت: حرکات استراتژیک احتمالی بعدی رقبا چه خواهد بود؟
پیش بینی حرکات رقبای صنعت
سوال ۶ مربوطه به تجزیه و تحلیل صنعت: عوامل کلیدی موفقیت در صنعت کدام اند؟
سوال ۷ مربوطه به تجزیه و تحلیل صنعت: آیا صنعت چشم اندازهایی خوب با منافعی جذاب ارائه می کند؟
نکات کلیدی

فصل ۴
تجزیه و تحلیل محیط بیرونی: ارزیابی منابع، جایگاه هزینه، و قدرت رقابتی یک شرکت
سوال ۱ مربوطه به تجزیه و تحلیل موقعیت: استراتژی شرکت چه قدر خوب عمل می کند؟
سوار ۲ مربوطه به تجزیه و تحلیل موقعیت: منابع و توانمندی های شرکت کدام اند؟
شناسایی منابع و توانمندی های رقابتی
تعیین قدرت رقابتی نقطۀ قوت یک منبع
منابع، توانمندی ها، و شایستگی یک شرکت به عنوان مبنای مزیت رقابتی
نقاط قوت و ضعف درون شرکت و فرصتها و تهدیدات بیرونی آن، چه هستند؟
شناسایی نقاط ضعف و کمبودهای رقابتی شرکت
شناسایی فرصت هایی بازار یک شرکت
شناسایی تهدیدهای فراروی سودآوری آتی یک شرکت
سوال ۳ مربوط به تجزیه و تحلیل موقعیت: جایگاه هزینه و قیمت گذاری شرکت تا چه حد رقابتی است؟
زنجیره های ارزش شرکت
استفاده از هزینه یابی مبتنی بر فعالیت به منظور تعیین هزینۀ عملکرد فعالیت های زنجیرۀ ارزش
محک زنی هزینه های فعالیت: ابزاری برای تشخیص رقابتی بودن فعالیت های زنجیرۀ ارزش یک شرکت سیستم های زنجیرۀ ارزش برای کل یک صنعت
سوال ۴ مربوط به تجزیه و تحلیل موقعیت: شرکت در مقایسه با رقبای کلیدی، از چه قوت رقابتی برخوردار است؟
سوال ۵ مربوط به تجزیه و تحلیل موقعیت: مدیریت باید به دنبال حل چه مقولات و مشکلات استراتژیکی باشد؟
نکات کلیدی

فصل ۵
استراتژی رقابتی و مزیت در بازار
استراتژی های رقابتی و جایگاه یابی صنعتی
استراتژی های تأمین کنندۀ هزینۀ پایین
دستیابی به رهبری هزینۀ پایین
شرایط بازار مطلوب استراتژی ارائۀ هزینۀ پایین
خطرهای استراتژی تأمین کنندۀ هزینۀ پایین
استراتژی های تمایز گسترده
رویکردهایی به تمایز
ایجاد ارزش برای مشتریان از طریق تمایز
جستجوی فرصت های تمایز
ارزش درک شده و اهمیت علامت دادن دربارۀ ارزش
شرایط مناسب استفاده از استراتژی تمایز در بازار
پیشامدهای بداحتمالی استراتژی تمایز
استراتژی های متمرکز (یا بازار دنج)
استراتژی تمرکز از طریق هزینۀ پایین
استراتژی تمرکز مبتنی بر تمایز
شرایطی که باعث موفقیت یک استراتژی تمرکز مبتنی بر روی هزینۀ پایین یا تمرکز مبتنی بر تمایز می شود
پیشامدهای بداحتمالی برای یک استراتژی تمرکز مبتنی بر هزینۀ پایین یا تمرکز مبتنی بر تمایز
خطر اختیار کردن یک استراتژی «مصالحه ای»

فصل ۶
دیگر گزینه های مهم استراتژی کسب و کار
پیوندهای استراتژیک و همکاری های مشارکت جویانه
نحوۀ ایجاد نقطۀ قوت در منابع و شایستگی های محوری
پیوندهای استراتژیک و همکاری های مشارکت جویانۀ ناموفق
خطرهای استراتژیک اتکا به پیوندهایی که به خاطر نقاط قوت منابع کلیدی برقرار شوند
استراتژی های ادغام و تملک شرکت های دیگر صنعت
دلایل عدم موفقیت برخی از ادغام ها و تملک ها در دستیابی به نتایج مورد انتظار
ادغام عمودی: فعالیت در بخش های بیشتری از زنجیرۀ ارزش صنعت
مزایای استراتژی ادغام عمودی
معایب استراتژی ادغام عمودی
ایجاد یک زنجیرۀ تأمین برتر از لحاظ رقابتی بودن
گزینه های استراتژیک برای بهبود جایگاه شرکت در بازار ـ استفاده از تهاجمات استراتژیک
انتخاب مبنای تهاجم رقابتی
تهاجم به کدام یک از رقبا؟
استراتژی اقیانوس آبی
گزینه های استراتژیک حمایت از جایگاه یک شرکت در بازار و مزیت رقابتی آن ـ استفاده از استراتژیهای تدافعی
ایجاد موانع در برابر چالشگران
علامت دادن به چالشگران در مورد احتمال اقدامات تلافی جویانه
زمانبندی اقدامات استراتژیک یک شرکت
پتانسیل مزیتهای آخرین شرکت اقدام کننده بودن یا معایب اولین شرکت اقدام کننده بودن
تصمیم در مورد زود اقدام کننده یا دیر اقدام کننده بودن
نکات کلیدی

فصل ۷
استراتژی هایی برای رقابت در بازارهای بین المللی
علت گسترش فعالیت در بازارهای بین المللی
عوامل شکل دهندۀ انتخاب استراتژی در بازارهای بین المللی
تشخیص تفاوت بین کشورها از لحاظ شرایط فرهنگی، جمعیتی، و بازار
محرکهای هزینه ای مبتنی بر مکان
تأثیرات تغییر نرخ های تبادل ارز
سیاستهای کشور میزبان
استراتژی های ورود و رقابت در بازارهای خارجی
استراتژی های صادرات
استراتژی های اعطای مجوز جامع
استراتژی های اعطای مجوز محدود
برقرار کردن عملیات بین المللی: انتخاب بین استراتژی های بومی شدۀ چند کشوری یا یک استراتژی جهانی
ایجاد توان رقابتی در بازارهای بین المللی: استفاده از پیوندهای استراتژیک و سرمایه گذاری های مشترک بین المللی
استفاده از عملیات بین المللی برای بهبود کلی رقابتی بودن
استفاده از مکان برای ایجاد مزیت رقابتی
استفاده از همکاریهای فرامرزی برای ایجاد مزیت رقابتی
استفاده از مجاری سود و یارانه های فرا بازار برای یک تهاجم استراتژیک
نکات کلیدی

فصل ۸
استراتژی هایی برای مؤسسات دارای کسب و کارهای متعدد
زمانی که تنوع بخشی کسب و کار مورد توجه قرار می گیرد
ایجاد ارزش برای سهامداران: تائید نهایی برای تنوع بخشی کسب و کار
رویکردهایی برای تنوع بخشی در ترکیب کسب و کار
تنوع بخشی از طریق تملک یک کسب و کار موجود
ورود به خط جدید کسب و کار از طریق شروع درونی
استفاده از سرمایه گذاری های مشترک برای دستیابی به تنوع بخشی
تعریف استراتژی شرکتی: تنوع بخشی به سوی کسب و کارهای همگون یا ناهمگون
جذابیت تنوع بخشی همگون
تنوع بخشی به سوی کسب و کارهای ناهمگون
تنوع بخشی ناهمگون، رشد درآمد و عواید، و کاهش ریسک
معایب تنوع بخشی ناهمگون
استراتژی های شرکتی مرکب از تنوع بخشی همگون و ناهمگون
ارزیابی استراتژی شرکتی یک شرکت دارای کسب های متنوع
گام۱: ارزیابی جذابیت صنعت
گام ۲: ارزیابی قدرت رقابتی واحد کسب و کار
گام ۳: تعیین ارزش رقابتی تناسب های استراتژیک در شرکت های دارای چند کسب و کار
گام ۴: ارزیابی کفایت منابع شرکتی در شرکتهای دارای کسب و کارهای متنوع
گام ۵: رتبه بندی واحدهای کسب و کار و تعیین اولویت برای تخصیص منابع
گام ۶: تدوین حرکت های استراتژیک جدید برای بهبود عملکرد کلی شرکت
نکات کلیدی

فصل ۹
استراتژی های اخلاقی کسب و کار، مسئولیت اجتماعی شرکتی، و پایداری محیطی
اخلاقیات کسب و کار و وظایف تدوین و به کارگیری استراتژی
محرک های استراتژی ها و رفتار غیراخلاقی کسب وکار
وضعیت کسب و کار با وجود استراتژی های اخلاقی و شیوه های عملیاتی اخلاقی
حصول اطمینان نسبت به تعهد شدید به اخلاقیات کسب و کار در شرکتهای دارای فعالیتهای بین المللی
مسئولیت اجتماعی و شهروندی شرکتی
پایداری شرکتی و محیط زیست
وضعیت کسب و کار با وجود رفتار مسئولانۀ اجتماعی
نکات کلیدی

فصل ۱۰
اجرای علی استراتژی؛ مسیر دیگری به سوی مزیت رقابتی
اجزای مدیریتی اصلی فرآیند اجرای استراتژی
ایجاد سازمانی توانمند برای اجرای خوب استراتژی
سرمایۀ انسانی و اجرای عالی استراتژی
ایجاد توانمندی های پویا و شایستگی های محوری
تطبیق ساختار سازمانی با استراتژی
تخصیص منابع به فعالیتهای مهم استراتژی
ایجاد سیاستها و رویه های پشتیبان استراتژی
تلاش برای بهبود مستمر در فرآیندهای داخلی
نصب سیستم های اطلاعاتی و عملیاتی
استفاده از پاداش ها و مشوق ها به منظور ارتقاء اجرای بهتر استراتژی
سیستم های انگیزش و پاداش دهی
رهنمودهایی برای طراحی سیستم های تشویقی پولی
پاداش های غیرپولی
فرهنگ های شرکتی و اجرای عالی استراتژی
فرهنگ های شرکتی ناسالم
فرهنگ های دارای عملکرد بالا
فرهنگ های سازش پذیر
تغییر دادن یک فرهنگ مشکل دار
هدایت فرآیند اجرای استراتژی
نکات کلیدی


وزن 610 g

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “مدیریت استراتژیک اصول و شیوه‌های عمل”