در میان انبوه اطلاعات، اخبار و حوادث جهان امروز که بسیار گذرا هستند و به ویژه با پیدایش دنیای مجازی عمر آنها کوتاه و کوتاه‌تر شده است، این تصاویر هستند که با ثبت لحظه های خاص از مناظر، اشخاص، اماکن، حوادث و … و با ایجاد داستان و روایتی در قالب عکس و فیلم، به آنها جان و جاودانگی می بخشند. همان فاصله اندکی که نور از محیط بازگردانده شده و به دوربین عکاس و فیلمساز برخورد می کند، درست در همان لحظه‌ ثبت تصویر، یک بازه کوچک از عمر این دنیا ثبت می شود و عکاس و فیلمساز می‌توانند خشم، زیبایی، ظلم، امید و اندوه نهفته در آن داستان واقعی یا خیالی را بازنمایی کنند.
عکاسی و فیلمسازی، هنرهایی هستند که با ذوق هنری خالق اثر شکوفا می‌شود و منجر به خلق آثار هنری زیبایی می شود. با مطالعه کتاب‌هایی در این حوزه، درک بهتری از ثبت لحظه ها و داستان گویی پیدا می‌کنیم.

فهرست اصلی